En aquest apartat, teniu a la vostra disposició uns extractes de l'Ordenança de les mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana al'espai públic de Barcelona, en la seva versió original (catalana), relatius a la circulació per la ciutat amb patins perquè tingueu en compte el que diu la llei (al 26/05/2017) respecte al nostre oci i medi de transport.


Ordenança de circulació de vianants i de vehicles (articles 7, 9.5 i 10). Enllaç a Internet.

APARTATS RELLEVANTS  PER LA CIRCULACIÓ AMB PATINS DE LA ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVENCIA CIUTADANA A L'ESPAI PUBLIC DE BARCELONA

Article 7. Circulació per les voreres

1. Els menors de 12 anys, sota la responsabilitat de la persona que ostenti la seva guarda, podran circular per les voreres, andanes i passeigs amb patins, patinets, monopatins, tricicles, bicicletes i similars, adequant la seva velocitat a la dels vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h, i amb subjecció a allò que disposa l'article cinquè.

2. Es podrà circular per les voreres, andanes i passeigs amb aquells altres ginys mecànics sense motor, que no són considerats com a vehicles: patins, monopatins, patinets, etc., en les mateixes condicions que les determinades per a bicicletes en el punt 6 de l'article 14 i els articles 30, 31, 32 i 33 de l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona. Tanmateix, podran circular pels carrils-bici en voreres o per aquells segregats.

Els vehicles de mobilitat personal i el cicles de més de dues rodes, definits per l’annex VI d’aquesta ordenança, només poden circular per les voreres en els casos i condicions establerts a l’article 14 ter.

Article 5. Circulació dels vianants

1. Els vianants circularan per les voreres, preferentment per la seva dreta i tindran preferència sobre qualsevol giny mecànic que ocupi la vorera transitòriament o amb voluntat de permanència.

2. Travessaran les calçades dels passos senyalitzats i, si no n'hi hagués cap de proper, pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, en ambdós casos amb les precaucions necessàries.

3. En els passos regulats, hauran de complir estrictament les indicacions a ells dirigides.

Article 9. Senyalització i condicions de circulació a les àrees de vianants

5. Els patins i patinets podran circular per aquestes àrees en les condicions indicades, excepte en moments d'aglomeració.

Als efectes expressats en aquest article, s'entendrà que hi ha aglomeració quan no sigui possible conservar 1 metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi circulin, o circular en línia recta 5 metres de manera continuada.

Article 10. Zones de prioritat invertida i zones 30

1. L'Alcaldia podrà establir zones on les condicions de la circulació de vehicles quedin restringides a favor de la circulació dels vianants. Les bicicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre els vianants.

2. També es podran establir zones on la mobilitat de qualsevol vehicle sigui pausada amb una limitació de la velocitat per a tots ells de 30 Km/h com a màxim, i en les que els vianants creuaran la calçada pels passos de vianants i de no existir aquests pels extrems de les illes. Aquestes zones podran ésser senyalitzades de forma horitzontal a la calçada i de forma vertical, a l'inici i a la sortida de l'àrea específica.

Punt 6 de l'article 14.

a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants.

b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 Km/h.

c) S'abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants, respectant la distància de 1 metre de separació.

d) Hauran d'evitar circular a menys d'1 metre de les façanes.

Article 30.- Fonaments de la regulació

1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de les persones, en la protecció dels vianants, i en el dret que tothom té a no ser pertorbat en el seu exercici i a gaudir lúdicament dels espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries.

2. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a l'espai públic està sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en especial, de la seva seguretat i tranquil·litat, així com al fet que no comportin perill per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.

Article 31.- Normes de conducta

1. Es prohibeix la pràctica de jocs a l’espai públic i de competicions esportives massives i espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o dels altres usuaris de l’espai públic.

2. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres objectes que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats.

3. Sens perjudici de les infraccions previstes en l’Ordenança sobre Circulació de Vianants i de Vehicles, no és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins o monopatins fora de les àrees destinades a l’efecte.

Queda prohibida la utilització d’escales per a vianants, elements per a l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o qualsevol altre element del mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patins i monopatins.

Article 32.- Règim de Sancions

1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 31.1 es limitaran a recordar a aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud podrà ser sancionada d'acord amb l'apartat següent.

2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerada infracció lleu i sancionada amb multa de fins a 750 euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu.

3. Tindran però la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 750,01 a 1.500 euros:

a) La pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins o monopatins per voreres o llocs destinats a vianants.

b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari urbà per a la pràctica del monopatí, patins o similars quan els posin en perill de deteriorament.

Article 33.- Intervencions específiques

1. Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a l’espai públic, els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats.

2. Igualment, en cas de les infraccions greus previstes en l'apartat segon de l'article anterior, els agents intervindran cautelarment el joc, monopatí, patí o similar amb el qual s'hagi produït la conducta.


Ordenança de Medi ambient urbà de Barcelona (article 73-5.2.c). Enllaç a Internet: http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/ordenacescat(1fase)/mediambient.425.pdf


APARTATS RELLEVANTS  PER LA CIRCULACIÓ AMB PATINS DE LA ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT URBA DE BARCELONA

TÍTOL 7. ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT

Capítol 3. Ús dels espais verds i biodiversitat

Article 73-5. Prohibicions generals en l’ús d’espais verds

2. Als parcs urbans, a més de les esmentades a l’apartat anterior, resten prohibides les accions següents:

c) Anar amb bicicleta i patinar fora de les àrees en què estigui expressament permès i indicat.