ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA (APB).

 • CAPÍTOL I – LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI: Articles 1a 4.
 • CAPÍTOL II – ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I ELS SEUS DEURES: Articles 5 a 7
 • CAPÍTOL III - L’ASSEMBLEA GENERAL: Articles 8 a 13
 • CAPÍTOL IV - LA JUNTA DIRECTIVA I L'ÒRGAN ADJUNT: Articles 14 a 20
 • CAPÍTOL V - EL PRESIDENT: Article 21
 • CAPÍTOL VI - EL TRESORER I EL SECRETARI: Articles 22 a 23
 • CAPÍTOL VII - LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL: Article 24
 • CAPÍTOL VIII - EL RÈGIM ECONÒMIC: Articles 25 a 29
 • CAPÍTOL IX - RÈGIM DISCIPLINARI: Article 30
 • CAPÍTOL X - LA DISSOLUCIÓ: Articles 31 a 32
 • CAPÍTOL XI – REGLAMENT PER A LES ELECCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA: Articles 33 a 45CAPÍTOL I – LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI tornar al menú

Article 1

Amb la denominació Associació de Patinadors de Barcelona: Patinar Bcn es constitueix l’Associació que a l’Empar de l’Article 22 de la Constitució, regula les seves activitats d’acord amb la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 2

Els fins de l’Associació són : Impulsar les activitats esportives i lúdiques així com les relacions personals i multiculturals entre gent que estima el patinatge, sense ànim de lucre i de forma solidària. Tot això, dins d´un marc associatiu i prioritzant la imatge i la supervivència de l’Associació i els avantatges per als socis com base i projecció de totes les propostes viables amb l’objectiu, l’entorn i les decisions de l’òrgan de govern.

Article 3

El domicili de l’Associació s’estableix a Barcelona i radica al carrer Baixada de Santa Eulàlia, nº 4, 2º 1ª. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica o canvi de domicili legal aprovat pel registre corresponent (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa.

Article 4

Poden ser membres de l’Associació totes les persones que ho desitgin assumint la seva pròpia responsabilitat en cada una de les activitats que es realitzin envers a l’Associació i els menors de 18 anys amb l’autorització dels tutors. Per ser membre de l’Associació cal demanar-ho (omplint el formulari oficial penjat a la web, adjuntant fotocòpia d’un document d’identificació legal i corrent per contrastació de dades i abonant la quota fixada), identificar-se amb els seus fins i ser admès per la Junta Directiva.CAPÍTOL II – ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I ELS SEUS DEURES tornar al menú

Article 5.  Són drets dels membres de l’Associació :

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Escollir o ser escollits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
 7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableix o tingui a la seva disposició.
 10. Formar comissions i ser part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels Estatuts
 12. Consultar els llibres de l’Associació.


Article 6.   Són deures dels membres de l’Associació :

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.


Article 7.   Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada; que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva al correu electrònic gestio@patinarbcn.org, una carta de baixa presentada el dia de les classes o mitjançant correu ordinari al domicili legal.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. No comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i/o no participar activament per assolir-les.
 5. Actuar en contra dels interessos de l'Associació.CAPÍTOL III - L’ASSEMBLEA GENERAL tornar al menú

Article 8

1. L'Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació: els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l’Associació, reunits a l’assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els que en discrepen i els que s’han abstingut de votar. 

Article 9.   L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els Estatuts i/o els objectius i l’organització de l’associació.
 2. Escollir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i el import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’Associació i aprovar la gestió feta per l’organisme de govern.
 4. Aprovar remeses d’ajuda a d’altres associacions o òrgans amb acords d’ajuda
 5. Acordar la dissolució de l’Associació i decidir el destí de la donació del romanent.
 6. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim interior.
 9. Acordar la baixa o la separació definitiva amb un expedient previ dels associats i les associades.
 10. Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci o sòcia i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent a la de la separació definitiva.
 11. Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.


Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any dins dels mesos compresos entre setembre i desembre, ambdós inclosos.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins del termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.


Article 11

1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir (com a mínim) l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió mitjançant tots els medis de comunicació que disposi al seu abast.
2. La convocatòria s’ha de comunicar com a mínim un mes abans de la data de la reunió. Individualment, es farà un escrit dirigit a cada membre a l’adreça informàtica que consti a la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació. En el seu defecte es publicarà a la web oficial de l’Associació.
3. Les reunions de l’Assemblea General les presideix el President de l’Associació. Si no hi és per causa justificada per escrit, l’ha de substituir successivament el Vocal de més antiguitat de la Junta. Ha d’actuar-hi com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El Secretari redacta l’acta de cada reunió que han de signar ell mateix i el President amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. En cas de no assistir el Secretari, l’acta la farà el President i serà signada pel mateix amb el Tresorer. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació han d’estar enviats a l’adreça informàtica i/o estar a la disposició dels socis (a la web oficial) la informació necessària per demanar-la .

Article 12

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. Un mínim no inferior al 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, que ho facin sempre dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella.

Article 13

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació. El vot es podrà dur a terme per assistència a l'Assemblea o per delegació de vot a un altre soci assistent amb vot delegat i un màxim de tres vots delegats per soci.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats. 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l'Associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents i representats mitjançant vot delegat a l'Assemblea General. En qualsevol cas, l'elecció d’una nova Junta Directiva (si es presenten diverses candidatures) es fa per acord de la majoria relativa dels socis.


CAPÍTOL IV - LA JUNTA DIRECTIVA I L'ÒRGAN ADJUNT tornar al menú

Article 14
1.La Junta Directiva està composta pel President i els Vocals. Dos d’aquests seran el Secretari i el Tresorer. Tots han de ser majors d'edat, socis i amb una antiguitat definida al Capítol XI.
2. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'Associació.
3. L'elecció dels membres de la Junta Directiva (que han de ser associats) es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones escollides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel Secretari sortint amb el vistiplau del President sortint i s'han de comunicar al registre d'associacions. 


Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 1. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.
 2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 3. Baixa com a membre de l'Associació.
 4. Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec imposada d'acord amb el que estableix l'article 7 dels Estatuts.
 5. Per efectuar eleccions anticipades o per convocar-les son necessàries la meitat +1 de les firmes dels associats.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'Associació designat per la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.


Article 16.   La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l'Associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'Associació.
 4. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació han de satisfer.
 5. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l'Associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'Associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els Vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir: - subvencions o altres ajuts - l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació
 12. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 30.
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General. <li) Convocar assemblees extraordinàries d’informació o per tractar algun tema corresponent al desenvolupament de l’activitat associativa o els seus objectius o que atemptin contra ella.
 14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'Associació o que li hagi estat delegada expressament.


Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin i que en cap cas no pot ser inferior a dos mesos.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President o bé si ho sol·licita un 25% dels membres que la componen.


Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del President i del Secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.


Article 19

1- La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2- També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20.  

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel Secretari i el President. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.


CAPÍTOL V - EL PRESIDENTtornar al menú

Article 21

1- Són pròpies del President les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l'Associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
 7. Mantenir activa l’associació dins la legalitat que marquen les lleis d’associacions de la comunitat autònoma o del país que la regula. En cas de no fer-ho, serà sancionat depenent de la decisió de l’Assemblea General.
 8. Vetllar pel correcte funcionament de les activitats i mantenir l’ordre dins de les comissions de treball proposades.
 9. Representar l’Associació davant dels organismes públics.
 10. Vetllar de no tenir cap relació directa amb organismes ni empreses que tinguin ànim de lucre relacionats amb l’Associació i el seu desenvolupament.
 11. Aprovar les despeses que sorgien del desenvolupament de les activitats normals i ordinàries de l’Associació.
 12. Suspendre, amb consens dels organitzadors, activitats, voluntariats o acords si ho considera oportú i fer un informe explicatiu per presentar a l’Assemblea que decidirà, si cal, la revocació dels fets esmentats.

2- El President és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel membre de més antiguitat de la Junta.


CAPÍTOL VI - EL TRESORER I EL SECRETARI    tornar al menú

Article 22

El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel President i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi. També és responsabilitat del Tresorer portar el llibre de registre de socis, mantenir les quotes i comunicar la caducitat del carnet. Ser responsable de les despeses que en surtin de les activitats normals i ordinàries de l’Associació. Pot tenir un altre càrrec en alguna comissió de treball que no entresqui la seva feina voluntària prevalent el seu càrrec. Si cal, pot formar una comissió d’ajuda en el seu desenvolupament amb l’aprovació del President comptant amb socis per tal d´agilitzar la seva tasca (correus informatius, enquestes, demanar documentació, etc.), mitjançant un acord de compromís i confidencialitat.

Article 23

El Secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, fer tasques d’informació i reclutament de socis, assistir a les classes i d’altres esdeveniments per donar informació, fer enquestes i qualsevol tràmit que se li demani en les seves funcions. Pot tenir un altre càrrec en alguna comissió de treball que no entresqui la seva feina voluntària prevalent el seu càrrec. Si cal, pot formar una comissió d’ajuda en el seu desenvolupament amb l’aprovació del President comptant amb socis per tal d´agilitzar la seva tasca (correus informatius, enquestes, demanar documentació, etc.), mitjançant un acord de compromís i confidencialitat .


CAPÍTOL VII - LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL tornar al menú

Article 24  

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball l'han de plantejar els membres de l'Associació que vulguin formar-los, fer-ho saber a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar i aprovar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han d'informar periòdica i detalladament de les seves actuacions i decisions.


CAPÍTOL VIII - EL RÈGIM ECONÒMIC tornar al menú

Article 25.  Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 26.   Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que aprova l'Assemblea General per als seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o els llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.


Article 27.  

Tots els membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

Article 28.

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del President, el Tresorer i el Secretari. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes.


CAPÍTOL IX - RÈGIM DISCIPLINARI tornar al menú

Article 30

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denuncia o comunicació. La Junta Directiva nomena a un instructor que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern. Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.


CAPÍTOL X - LA DISSOLUCIÓ tornar al menú

Article 31

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

1- Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació del béns i drets de l’Associació com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2-l'Assemblea està facultada per escullir una comissió liquidadora sempre que ho cregui -necessari.  

3- Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4- El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a una entitat benèfica.

5- Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una Comissió Liquidadora especialment designada, sense ànim de lucre.


CAPÍTOL XI – REGLAMENT PER A LES ELECCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVAtornar al menú

Article 33.  Convocatòria d’eleccions Les eleccions seran convocades per acord de la Junta Directiva, en lloc, dia i hora determinats. La convocatòria inclourà l'hora d'obertura i tancament de les urnes. Tant si ha completat el seu mandat com si ho fa anticipadament, en el moment de la convocatòria d'eleccions la Junta Directiva dimitirà per voluntat pròpia de totes les responsabilitats que tenia assignades. Des d’aquest mateix instant, la Comissió Electoral es farà càrrec de les funcions de la Junta Directiva per a qüestions referents a la convocatòria, supervisió i celebració de les eleccions per a formar la nova Junta Directiva de l'Associació de Patinadors de Barcelona. La presa de decisions, la direcció del procés i el compliment dels terminis assenyalats en aquest reglament, corresponen a la Comissió Electoral. La Junta Directiva col·laborarà en el que sigui necessari com ara:

 1. Facilitar a la Comissió Electoral una adreça de correu electrònic.
 2. Facilitar l’accés a la pàgina web oficial de l’Associació per tal de poder publicar avisos.
 3. Lliurar el cens actualitzat dels socis al corrent de pagament amb la seva adreça electrònica.
 4. Facilitar el lloguer de locals per a les reunions de les candidatures.
 5. Facilitar el lloguer d’un local per a lloc de les votacions.
 6. Mantenir actualitzat el llistat de socis i les seves adreces electròniques.


Article 34

Comissió Electoral Hi haurà una Comissió Electoral composta per tres persones que serà la responsable del desenvolupament de la votació. La Comissió Electoral creada, estarà formada per 3 socis voluntaris que hauran de complir els següents requeriments:

 1. Ser soci amb un mínim de 6 mesos d’antiguitat.
 2. Ser major d’edat.
 3. Conèixer els Estatuts de l’Associació.
 4. No ser membre de la Junta que cessa.
 5. No estar inclòs en cap de les llistes que es presentin.

La seva missió serà:

 1. Obrir el termini de presentació de candidatures, que podran prorrogar si no se’n presenten de vàlides, fins i tot reduint l’antiguitat necessària dels candidats.
 2. Validar les candidatures presentades i publicar-les.
 3. Mantenir actualitzat el cens electoral.
 4. Ajudar a organitzar el actes de les candidatures.
 5. Organitzar la mesa electoral (els membres de la Junta Electoral faran funcions de mesa electoral el dia de les eleccions).
 6. Realitzar l’escrutini
 7. Publicar els resultats i un cop fet, dimitir.


Article 35

Publicitat de la convocatòria La convocatòria de les eleccions es farà pública tan aviat com sigui possible i, com a molt tard , vint dies abans de la data fixada per a la votació. Tots els terminis seran contats en dies naturals. En el cas de que l'últim dia del termini recaigués en festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil. La difusió de la convocatòria electoral indicant data, lloc i hora de la mateixa, així com qualsevol altra dada d'interès, es realitzarà individualment amb un escrit adreçat a cada membre a l’adreça informàtica del cens facilitat. A més, es publicarà a la web oficial de l’Associació.

Article 36.  Candidatures Per a poder ser candidat a la Junta Directiva de l'Associació de Patinadors de Barcelona s’han de reunir les condicions següents:

 1. Ser soci.
 2. Ser major d’edat.
 3. Estar al corrent de pagament.
 4. Tenir una antiguitat mínima d’un any per la primera cridada, de nou mesos per a la segona i de 6 mesos per a la tercera.

En cas de no presentar-se cap candidatura, es proposa a la Junta sortint la dissolució com ho ha establert aquest estatut. Cada candidatura ha de presentar tants candidats com llocs necessiti la Junta Directiva per la direcció de l'Associació. Així mateix, podrà presentar un nombre equivalent de suplents. La documentació que cal lliurar per a la presentació de candidatures es limita a:

 1. Nom, adreça, telèfon i DNI de cada candidat i suplent.
 2. Acceptació signada dels candidats i suplents per a la seva inclusió a la llista.

La presentació de les candidatures es farà a la Comissió Electoral mitjançant un escrit registrat o, en el seu defecte, es podrà enviar per correu electrònic a l’adreça habilitada.

Article 37

Terminis de presentació de candidatures Totes les candidatures han d’estar presentades, almenys, amb quinze dies naturals d'antelació a les eleccions. No s'acceptaran candidatures fora de termini. Les candidatures que incorrin en algun error o defecte en la documentació acompanyada, tenen tres dies per esmenar-la a contar des de que siguin comunicats a la Comissió Electoral. Els membres suplents podran substituir els titulars en qualsevol moment.

Article 38

Drets de les Candidatures Totes les candidatures tenen dret a organitzar una sessió informativa, en el lloc que es designi, en data i hora que no pertorbi el funcionament de l'Associació. Si existeixen sol·licituds coincidents, serà sortejada la que tindrà preferència. No podrà realitzar-se cap reunió electoral el dia anterior a les eleccions. S'habilitarà un espai visible, comú per a totes les candidatures, per a penjar informació electoral. Aquest espai estarà dividit en tantes porcions d´igual mida com a candidatures es presentin. La Comissió Electoral únicament gestionarà que es compleixin aquests drets. No participarà en la seva organització.

Article 39

Electors Seran electors actius aquells socis actius el dia de la convocatòria d'eleccions i que estiguin al corrent de pagament de la quota de soci de l’associació de Patinadors de Barcelona el dia de la celebració de les eleccions.

Article 40.  

El cens electoral El cens electoral es farà públic, com a molt tard, deu dies abans de la data de les eleccions. Es donarà a conèixer, individualment, l’avís de la convocatòria d’eleccions publicat a la pàgina web de l’Associació mitjançant un escrit dirigit a cada membre a l’adreça informàtica que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació. Tot aquell que no rebi el missatge haurà de comprovar si l’adreça electrònica facilitada és correcta o esmenar-la. Si l’adreça és correcta però no ha rebut la comunicació, tindrà un termini de tres dies per presentar un escrit de reclamació davant la Junta Directiva, aportant tota la documentació probatòria que consideri oportuna. En cas de produir-se modificacions en el cens, es confirmaran enviant el mateix escrit a l’adreça electrònica del soci. El cens electoral quedarà definitivament tancat sense possibilitat de modificació, almenys, cinc dies abans de les eleccions.

Article 41

Votació La votació es durà a terme en el lloc, data i hora indicats. El vot es formularà mitjançant la introducció d’una papereta a l'urna disposada a l'efecte. S'atorgarà exclusivament a una candidatura sense possibilitat d’excloure cap del seus membres ni afegir candidats no inclosos a la llista.

 1. Tota papereta que no es limiti a assenyalar la candidatura corresponent, serà anul·lada i no comptabilitzarà en el recompte.
 2. Hi ha un sol vot per a cada elector i és personal i intransferible.
 3. El vot és secret i escrit.
 4. Amb l’objectiu d’evitar les votacions dobles, s’aniran anotant a la llista oficial del cens aquells electors que vagin exercint el seu dret de vot.
 5. La mesa electoral haurà d’exigir la identificació dels votants. Aquests hauran de presentar els documents suficients d'acreditació: el DNI, el passaport o el carnet de conduir (fins i tot caducats). Són documents suficients. Qualsevol altre document pot ser considerat suficient per la Junta Electoral. Així mateix, haurà de presentar el carnet de soci i estar al corrent del pagament de les quotes.


Article 42.   Vot per absència En el cas de que un soci no assisteixi a la votació al lloc i hora convocats, podrà exercir el seu dret de vot segons les següents normes:

 1. L'elector que desitgi exercitar el seu dret de vot en absència haurà d’atorgar una autorització signada a un soci de l'Associació.
 2. El soci autoritzat, haurà de presentar en sobre tancat, juntament amb l’autorització, una fotocòpia compulsada del NIF o passaport de l'elector absent.
 3. La falsificació de l'autorització o del NIF de l'elector absent, a part del delicte que podria constituir, comportarà una falta molt greu que pot ser sancionada amb l’expulsió arran de la incoació d’un procediment disciplinari. Es limita a 3 el número de vots delegats per persona que vota presencialment.


Article 43

Recompte Es tancarà la votació a l'hora indicada. Una vegada tancada la votació es procedirà al recompte dels vots i es farà públic el resultat al mateix moment. El recompte serà realitzat per la mesa electoral. Cada candidatura podrà designar un representant que supervisi el recompte realitzat a la taula.

Article 44: Resultat Guanyarà les eleccions la candidatura més votada i serà designada nova Junta Directiva la candidatura que rebi major nombre de vots vàlids. En cas d'empat a nombre de vots es decidirà, mitjançant sorteig, quina és la llista guanyadora. La Comissió Electoral publicarà qui ha guanyat les eleccions. La presa de possessió dels llocs es farà al cap de vint dies després de que la Comissió Electoral proclami els candidats guanyadors.

Article 45: Anul·lació L'elecció i el resultat s’anul·laran quan s’hagin produït irregularitats que puguin haver propiciat un resultat diferent del que s'hagués produït sense les esmentades irregularitats. La mesa electoral és l'única competent per aquesta presa de decisió, que s'haurà d'aplicar amb caràcter restrictiu.Estatus aprovats en l’assemblea general de la data 15/12/2014.

Danny Molina Perugachi, secretari. Faby Broc, president.